Podání oznámení

Od 1.12.2023 bude možné podat oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“) a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Oznámení prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému (VOS) bude možné podat následujícími způsoby:

1) ústně (osobně) v sídle ZIPP BRNO s.r.o. na adrese Kaštanová 34, 620 00 Brno, a to na základě žádosti oznamovatele, v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal (doporučujeme po telefonické domluvě). O ústním oznámení bude vyhotoven záznam (viz Příloha č. 1), ke kterému se může oznamovatel vyjádřit, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání oznámení (např. pořízení audiozáznamu),

2) písemně na adresu – ZIPP BRNO s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tato písemnost musí být v zalepené obálce a musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“ (viz Příloha č. 2),

3) telefonicky  – bude doplněno,

4) elektronicky na emailové adrese oznamovatel@zippbrno.cz K této emailové adrese má přístup pouze příslušná osoba.

K oznamovacím kanálům ZIPP BRNO má přístup pouze příslušná osoba, popř. její zástupce.

 

Přílohy:

Příloha č. 1

Příloha č. 2